Vetllem per la seva seguretat

Grup Protecta posa a la seva disposició un gran equip humà perfectament qualificat per garantir la màxima qualitat i eficiència dels nostres serveis.

Qui som Grup Protecta?

Grup Protecta és un conjunt d’empreses de Serveis amb una àmplia experiència en el sector i 20 anys de vivència, formada per un gran equip de professionals disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Desenvolupem la nostra activitat en:

Esdeveniments

musicals, esportius, polítics, culturals, etc.

Botigues

Teatres

Centres comercials

Concerts

Presentacions

Ajuntaments

Exposicions

Hotels

Sales d’Art

Estrenes de cinema

Museus

Productores

Fires

Congressos

Obres

Nosaltres

L’equip humà de Grup Protecta

Els nostres serveis serien ocupats en horari nocturn o diürn, degudament identificats i uniformats, proveïts de tots els mitjans tècnics precisos per a l’acompliment de les seves funcions. La clau de l’èxit de Grup Protecta resideix en l’adequada selecció del personal per a cada treball concret, la qual es porta a terme a partir de rigorosos sistemes que permeten analitzar el perfil personal i professional dels candidats, amb un nivell d’exigència d’acord amb el grau de responsabilitat del càrrec que es precisi cobrir, tenint en compte l’avaluació del Departament de Recursos Humans, involucrant a tots els nivells de la nostra empresa, i integrant equips multidisciplinaris que ajudin en la consecució dels objectius marcats.

 

La qualificació tècnica-professional requerida per a garantir la prestació del servei contractat.

 

Valors i actituds humanes afins a les expectatives mostrades pel client.

La nostra missió

La nostra intenció i primer objectiu és que sempre, i seguint les indicacions del client, tinguin un servei de control precís i immediat de les instal·lacions on es realitza l’esdeveniment. El nostre treball va de la mà del client, doncs és el qui ens indica el que més li preocupa, posant nosaltres tots els mitjans humans i materials per a la seva tranquil·litat i el bon funcionament de l’activitat.

 

Per què Grup Protecta?

Les nostres principals raons com empresa de serveis envers el client són:

 

CONFIANÇA: La nostra major aspiració és que dipositin en nosaltres la seva confiança, doncs sabem quin servei desitgen al contractar una empresa d’auxiliars de seguretat; l’actuació de la qual vingui presidida pel seu compromís, implicació, motivació, iniciativa pròpia, professionalitat i sobretot que sàpiga reaccionar eficaç i adequadament davant de qualsevol adversitat que es produeixi.

 

ATENCIÓ AL CLIENT: per Grup Protecta és fonamental atès que la immediatesa, proximitat i la responsabilitat que assumim, és la nostra filosofia. Pel que l’atenció personalitzada al client és imprescindible i així s’aconsegueix la satisfacció en cadascun dels nostres serveis auxiliars de seguretat.

Serveis

El nostre Serveis d’informació va dirigit principalment als esdeveniments que per una millora d’organització requereixin d’aquest servei per complir amb tot els requisits i objectius per a cada moment.

Vigilància i protecció de béns mobles i immobles, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos. Aquest servei el prestarà una empresa homologada pel Ministeri d’Interior, sota la nostra revisió.

 

Control d’accessos de personal i treballadors.

 

Vigilància i ronda periòdica d’interiors i/o exteriors, fent recorreguts totals i prestant especial interès als punts que es determinin. Aquest servei el prestarà una empresa homologada pel Ministeri d’Interior, sota la nostra revisió.

 

Comprovació dels sistemes de seguretat i controls existents.

 

Actuacions davant situacions d’emergència o evacuació.

 

Evitar la comissió d’actes delictius o infraccions en relació amb l’objecte de la seva protecció.

 

Col·laboració total amb les Forces de l’Ordre Públic.

Control d’accessos de vehicles segons els moments.

 

Rondes periòdiques d’interiors i/o exteriors, fent recorreguts totals i prestant especial interès als punts que es determinin. Aquest servei el prestarà una empresa homologada pel Ministeri d’Interior, sota la nostra revisió.

 

Telèfon d’atenció 24h.

 

Trasllats: Per a trajectes curts d’un punt a un altre de la ciutat: Hotels, Aeroports, Oficines, Estacions, Restaurants, Discoteques, etc.

 

Esdeveniments: La contractació del nostre equip per a la recollida i el trasllat del personal en esdeveniments, aporta al desenvolupament del mateix una encartada combinació de comoditat i distinció.

 

Estudis i assessorament per part del nostre Cap de Seguretat TIP: 11720 i Director de Seguretat TIP: 17937.

Els nostres serveis inclouen

Mitjans auxiliars, tècnics i de suport necessaris per a la correcta realització del servei i que a continuació es relacionen:

Control 24 hores al dia.

 

Telèfon 24h.

 

Direcció Operativa.

 

Inspector assignat al Servei.

 

Informació i Formació en la Prevenció de Riscos Laboral al personal assignat al Servei.

 

Assegurança de Responsabilitat Civil.

 

Medis Auxiliars.

 

Sous i salaris.

Cotització de la Seguretat Social.

 

Uniformitat i dotació reglamentaria.

 

Substitucions per permís d’absentisme.

 

Pòlissa d’Accidents de Personal.

 

Formació i Reciclatge.

 

Gabinet jurídic.

 

Projectes de seguretat (implantació i abaratiment de costos)

 

Servei vehicle (segons demanda)

Mans

Un dels serveis que ampliem és el de Mans, oferim mans a hores!

 

• Necessita Mans per moure cadires?

 

• Necessita Mans per treure neu?

 

• Necessita Mans per trasllats?

 

• Necessita Mans per neteges concretes?

 

Grup Protecta li ofereix un servei de Mans. Si el que necessita són persones puntuals, nosaltres li oferim personal sense especialització per feines concretes i puntuals.

“La nostra major preocupació és la tranquil·litat del client a l’hora de contractar els nostres serveis.”